خدمات رادمان تهویه

واحد مهنـدسی و مشاوره سیستم‌های تهویه مطبوع صنعتی شرکت رادمان تهویه با بهره‌مندی از مهنـدسین متخـصص در زمینـه طراحی، مهنـدسی و مـشاوره سیستم‌های تهویه مطبوع و تاسیسات ساختمان در راستای ارائه خدمات مهندسی بهینه به مشتریان فعالیت دارد.
از جمله فعالیت‌های این واحد به شرح ذیل می‌باشد:

۱ – ارائه پیشنهاد فنی و طرح توجیهی جهت انتخاب بهینه‌ترین سیستم‌های تهویه مطبوع ساختمان

۲ – مشاوره و طراحی نقشه های تاسیسات مکانیکی ساختمان

۳ – بازدید کارشناسان از محل پروژه به جهت طراحی و جانمایی دقیق دستگاه¬های پیشنهادی

فهرست